املاک جاری

املاک جاری

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشند بديهی است صدور سند مالکيت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذير است که تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپری شده باشد .

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفتار املاک

۱ـ قبول درخواست صدور سند مالکیت از متقاضی و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده

 توسط مسئول اداره.

۲ـ تحویل پرونده به نماینده ثبت توسط بایگانی جهت رسیدگی و کنترل نقل و انتقالات احتمالی .

۳ـ ارجاع به بایگانی برای گواهی صحت چاپ و انتشار آگهی ها ی نوبتی و تحدیدی وعدم وصول

واخواهی و عدم وجود اورتق خارجی ضمیمه نشده و قید عین عبارت آگهی های نوبتی وتحدیدی

و شماره تاریخ و نام روزنامه ناشر آگهی در پیش نویس سند مالکیت.

۴ـ ارجاع به دفتر املاک باز داشتی جهت بررسی و گواهی عدم باز داشت و بند «ز» و نظایر آن .

۵ـ رسیدگی نهائی وسیله مسئول اداره و دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضای پیش نویس سند

 مالکیت.

۶ـ در صورتیکه ملک دارای برگ ارزیابی معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بهاء سند

 مالکیت براساس برگ ارزیابی به حسابداری ارجاع شود.

۷ـ چنانچه ملک ارزیابی نشده باشد بدواً دستور ارزیابی وسیله مسئول اداره صادر و پس از ارزیابی پرونده

 جهت پرداخت حقوق دولتی و بهاءسند مالکیت به حسابداری ارجاع می گردد.

۸ـ حقوق دولتی متعلقه و بهاءسند مالکیت وسیله متقاضی در بانک پرداخت و فیش مربوطه ضمیمه 

 پرونده می گردد.و سند مالکیت پیش نویس آن از نظر عدم بدهی به گواهی حسابداری برسد.

۹ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر مربوطه.

۱۰ـ ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر جاری و مرکز و تحریر سند مالکیت

 به یکی از متصدیان دفتر املاک.

۱1ـ ثبت پیش نویس در دفاتر جاری و مرکز وسیله متصدی دفتر املاک.

۱۲ـ تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.

۱۳ـ انعکاس مراتب ثبت در پیش نویس سند مالکیت و گواهی آن بعد از تحریر سند وسیله متصدی

 دفتر املاک.

۱۴ـ بررسی وامضاء پیش نویس سند مالکیت وسیله رئیس ثبت.

۱۵ـ ارسال پرونده به بایگانی بعد از مضاء رئیس ثبت.

۱۶ـ ثبت سند در دفتر تسلیم و پلمپ آن در وقت مذاجعه مالک وسیله بایگانی.

۱۷ـ تسلیم سند به مالک بعد از احراز هویت و شناسائی مالک در قبال اخذ رسید از آن در پیش نویس

 سند مالکیت و دفتر تسلیم اسناد وسیله بایگانی.

۱۸ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در شعبه بایگانی